14 Ippon Kumite Tsuki Uke


all tsuki uke

  1. Jodan Uke
  2. Gedan Barai
  3. Otoshi Uke (soto zeme)
  4. Otoshi Uke (uchi zeme)
  5. Jodan Uke 
  6. Jodan Uke (ura waza)
  7. Hiji Uke (soto zeme)
  8. Hiji Uke (uchi zeme)
  9. Kake Uke
  10. Otoshi Uke

#1 - #14

tsuki uke 3 — otoshi uke soto zeme

tsuki uke 4 — otoshi uke uchi zeme

tsuki uke 6 — jodan uke tate uraken

tsuki uke 7 — hiji uke soto zeme

tsuki uke 8 — hiji uke uchi zeme

tsuki uke 9 — henka waza

tsuki uke 10 — meotode otoshi uke

>