START HERE
THEORY
DOWNLOADS
PINAN KATA
ADVANCED CORE KATA
1 of 2

Pinan Nidan — Applications of Gedan Barai to Jodan Uke


harai to tsuki uke


junte dori tehodoki


tsuki uke to kuzushi


yoko sode dori

>